افسانه:

واقعا شبکه‌های بی بی سی و منو تو خاین هستند