بدون نام:

این جسارت وشجاعت را فقط علی دایی دارد وبس.وادا اطورام هم در نمیارد..که جلسه بذاریم ویکسری مسائل را حل کنه وازین بامبول بازیها که بعضی سرجوخه ها در میاورند.