گروهبان امیر فله نوعی قندلی:

یه بیسواد دیگه از این باشگاه مسخره مصاحبه کرده
ولش کنید حالیش نیست !!!