بدون نام:

آمریکا خیلی سعی کرد تا وجه دموکراسی خواهی خود را حفظ نکند اما بالاخره منافع اش را ترجیح داد و رسماً به جمع حامیان کودتا پیوست اما برای تداوم عوام فریبی حرف هایی مثل آزادی مرسی و... می زند