بدون نام:

اسلام فراگیر خواهد شد چون ندای حقیقت و عدالت است