امير پايه:

بابا زنده باد اين اعجوبه جهان استاد هميشه راست گو سياوش اوستا غيبگوي بي مدعا اينجا شش ما پيش از انتخابات است كه او ميگويد مركز مطالعات مجمع برنده انتخابات است و درست هم در آمد به آرشيو ها اگر نگاه كنيد نامزد و برنده شدن خاتمي و احمدي نژلد را نيز سياوش اوستا از ماهها پيش بيني كرده بود