میلاد:

حالا بازم برید به مسی بد و بیراه بگید . با این حرفش احترام ایرانیا رو حفظ کرد اونوقت ما ......