رضا علیخانی:

سلام من یک پرسپولیسی دو آتیشه ام اما قبل از آن من یک ایرانی ام آقای بیک زاده فرزند ایران است و ما ایرانی ها در هر مقام و جایگاهی حق توهین به فرزند ایران زمین را نداریم من به نوبه خود از هاشم بیک زاده عذر خواهی می کنم امیدوارم دل این جوان را به خاطر رنگ پیراهنش نشکنیم درود بر معصومیت او ودرود بر ایران