محمد آبی:

خداوکیل منم تعجب کردم چرا عادل در باره ملی پوش اینجور حرف میزنه این عادل خان دیگه یه جورایی داره احساس قدرت میکنه به هرکی هرچی دلش خواست میگه