بدون نام:

واقعا بهترین ویژگی مرد خوشرفتاری و خوش اخلاقی است