بدون نام:

این مثل پارس سگ جلوی صاحبش میمونه اگه راست میگن وقتی تنهان حرف بزنن.....
د بیاین تا بتون بگیم.....