میکاعیل جوادی از تهران:

اینها درست نیست البته خوب بعضیها هم چنین فکر مکنند که هرچی که خودشان خوششان میاید حتما دیگران هم از ان خوششان خواهد امد در صورتی که اشتباه است هر کسی یک سلیقه ای دارد