بدون نام:

جالبه
من اصلا فکر نمی کردم سلیقه مردها اینفدر متفاوت باشه