بدون نام:

لعنت خدا بر رژیم صهیونیستی اسرائیل و حامی این رژیم نژاد پرست آمریکا ( شیطان بزرگ) و پیر استعمار انگلیس و شیوخ خائن خلیج فارس.