بدون نام:

این دولت هم انگار حق مظلوم را ندیده میگیرد باز آنکس که نیاز دارد جز لیست نیست ولی آنکس که نیاز ندارد هست یعنی پول و آسایش برای همان بی نیاز در نظر گرفته می شود