سید:

به خداوندی خدای یکتا قسم تنها تومحل ماچندتاخانواده میشناسم که به نون شبشون محتاجند اما سبد کالابهشون تعلق نمیگره.چه دولت باتدبیر وامیدی