بدون نام:

کاش همه ی مشکلات مملکت همین بود ما دلمونا به چی خوش کردیمما سرگرمیم به این چیزا