بدون نام:

آقای راستگوتوکه خودت می گویی احمدی قرمان
حالابگو ببینم طرف قهرمانی یااهریمن؟
ا