ياسين:

خودش و زده به معصومي،خيانتي كه ايشان به مملكت كرد ،اسراييل نكرده!؟اينده معلوم ميشود،،دير نيست