ناشناس:

میکم احمدی نژاد هر چی که بود قدرت اجرایی خوبی داشت یعنی کاری رو که میخواست انجام میداد نیاز به اجازه کسی نداشت...