سامان:

به امثال احمدی نزاد تعلق میگیره ولی به اون کارگرهای بدبخت تعلق نمیگیره واقعا که چه دولتی