حسن:

ایکاش به اندازه یک جو انصاف داشتید. اینهمه شایعه برای چه.چه قدر عقده ایی