احمد:

احمدی نزاد ایران را صد سال به عقب برد.خدا......................