سرهنگ باز نشسته:

هیچ ایرانی پاک نهاد و مسامان و ایران دوست و هیچ رسانه ای نباید به خودش اجازه دهد به رئیس جمهور خویش که زحمات زیادی را کشیده است کلمات سبک بنویسد دست بردارید ای همه رسانها