حمید ایرانی:

ای کاش تمام این بدگویی ها در زمان ریاست ایشون شنیده میشد شاید باور میکردیم حالا عمرا" باورم بشه.دست ازاین اراجیف بردارید آخه پایان هردولتی فقط ازاونها انتقاد میشنویم که احمدی نژاد یارانه گرفت خاتمی هواپیمای شخصی داشت رفسنجانی .................و................... آقا بسسسه آخه قیامتی هم در کاره.شما هم که +یا-میزنید مواظب باشید با اونها جهنم نذری نروید "یاهو"