ایرانی:

خدایا این مملکت را از شر خاندان اشرافی گران محفوظ بدار...