ناشناس:

من متاسفم براي اين دولت تدبير واميد درميزكناري من كسي هست كه خداد تومان درامد داره وسبد بهش تعلق گرفته ولي كسي كل زمستان را نتونست براي دخترش يه لباس گرم بگيره تعلق نگرفت خدا كنه كه تومراحل بعدي اينقدر بي تدبيري نباشه