لیاقت:

اینطور که معلومه از دنیا خبرنداری اتفاقا احمدی نژاد ایران راصد سال جلوبرد چون بدون طرح مسکن مهر هیچ بدبختی تا صدسال دیگه هم خونه دار نمی شد. خدا خیر شان بده .