بدون نام:

سند حرفت چیه؟ با کدوم ماسین حساب حساب کردی. شما هم مثل ارباباتون سیاه نمایی کنین. ولی اینجوری نمیمونه.