باغیرت:

واقعا خجالت داره دولت تدبیربا حثیت افرادبازی نکنید