حسین:

زودقضاوت نکنیداون از ایرادهای طرح سبدکالاست مثل توزیع کردنشون