نماینده رانندگان سنگین:

انسانی بود از طبقه زعیف که مردم بدبخت را درک میکرد بخصوص قشر زحمت کش جامعه به خصوص رانند ها ی سنگین را ولی تدبیر امید جی کرد ه برای این قشر حتی این سبد کا لا هم که حق شان است از شان گرفته این بود شعا ر انتخابتی دولت روحانی که عدالت اجرا میکند خدا به فریادمان برسد