جلال:

شهروند محترم از جلفا:
احمدی نژاد در دور 4 سال دوم حداقل 40 سال ایران را به عقب کشاند با تصمیمات غیر منطقی و بچگانه
متاسفم برای کسانی که ازش حمایت میکنن