ناشناس:

واقعا دمت گرم خوب گفتی هر کی وضعش خوبه سبد بهش تعلق میگیره به عینه دیدم پسرعموم دوتا نمایشگاه ماشین کلی زمین باغ خونه داره به اون تعلق گرفت به پدر من که دست فروشه نگرفت تازه مغازه داری که پدرم جلوی مغازش دست فروشی میکنه که یک فرش فروشیه به اونم تعلق گرفت خخخخ خیلی باحاله اشکال نداره