گلاره:

اگه احمدي نژاد تو 4 سال شما رو به 100 يا 40 سال عقب برده ، اقاي روحاني تو 4ماه شما رو برده به عهد بوق ، بريد صف بکشيد دستتون دراز کنيد تا دو تيکه جنس بهتون بدند