لیلا:

چقدر امثال شما بد بخت و بیچاره هستید که دشمنتون رو نمیشناسید