لیلا:

کسی رو که خدا بالا ببره با این چیزها کوچیک نمیشه