بدون نام:

اینا با نشون دادن کد ملی احمدی نژاد که باید محرمانه باشه و و اصلا بحث تعلق گرفتن به ان اینا همش برای تحقیر احمدی نژاده در حالیکه عزت و ذلت دست خداست نه این وطن فروشان خاین