بدون نام:

رو چه حسابی این کالا ها رو دادن؟
میلیون ها نفر که کارگر هستن و بدبخت بهشون تعلق نگرفته. بنده خدا اسمشون هیچ جا نیست و تحت هیج سازمانی نیستن از کجا باید بگیرن؟؟