زمان پور:

به خدا شرم آوره که آقای احمدی نژاد یا هر عزیزی رو که در هر پستی بوده و به مردم خدمت کرده اینجوری به بدی یاد کنیم و فکر کنیم چون با سلیقه ما سازگار نیست باید بکوبیمش .