فهیم:

اخه مگه این سبد کا لا چی داره چه دردی از شما دوا می کنه ارزش این همه حرص خوردن داره مگه