بدون نام:

بهترین رییس جمهور بعد از شهید رجایی دکتر احمدی نژاد است و سلام.