ناشناس:

بی انصافی است که همه اش از یک نفر بدی بگویید بهتر خوبیها و بدیها با هم گفته شود و قضا وت به دیگران واگذار گردد