وحید حیدری:

نظر من این است که ایران بعد از این مثل احمی نژاد نخواهد دید