یار:

قدر یار مهربان کی دانی وقتی به دست ناکسان در مانی ....تو خود حدیث مفصلی خوان ازاین مجمل