کامران:

این غلامی هم باد کرده رو دست سپاهان؟!
بایکی دیگه ردش کنن!