بدون نام:

بنگر ما هست عالی............ پاره کرد اس تق لالی