سما:

من مخالفم هرچی ... تر باشی و رو ندی بهتره زیاد خوب بودنم خوب نیس