صمد:

یعنی میگه شیطان از لیبی بیخبره صددر صد دست امریکا در کار است میخواهد دیکتاتور دست نشانده خودش را سر کار بزاره مثل مصر و اوکراین و عربستان و بحرن و ترکیه و .....