طناز مرادی:

مردها در حدی نیستن که بخواهند برای پوشش زنها نظر بدهند اونا در هر صورت کشته مرده و محتاج زنها هستند